Dopravně psychologické vyšetření

Dopravně psychologickému vyšetření je povinen se podrobovat:

 • držitel řidičského oprávnění skupin C, C+E a C1+E, který řídí nákladní automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo speciální automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo jízdní soupravu, která je složena z nákladního automobilu a přípojného vozidla nebo ze speciálního automobilu a přípojného vozidla a jejíž největší povolená hmotnost převyšuje 7 500 kg, (občanský průkaz + výpis z evidenční karty řidiče);
 • držitel řidičského oprávnění skupin D a D+E a podskupin D1 a D1+E, který řídí motorové vozidlo zařazené do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění.(Dopravně psychologickému vyšetření je držitel výše uvedeného řidičského oprávnění povinen se podrobit před zahájením výkonu činnosti a dalšímu dopravně psychologickému vyšetření nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let a nejpozději v den dovršení 50 let a dále pak každých pět let), (občanský průkaz + výpis z evidenční karty řidiče);
 • učitelé autoškol – před zkouškou pro získání profesního osvědčení učitele autoškoly (občanský průkaz + výpis z evidenční karty řidiče);
 • osoba, která žádá o vrácení řidičského oprávnění z důvodu dosažení celkového počtu 12 bodů v bodovém hodnocení řidičů („vybodovaní“), (občanský průkaz + výpis z evidenční karty řidiče + posudek o zdravotní způsobilosti ne starší než 30 dní);
 • osoba, která žádá o vrácení řidičského oprávnění z důvodu soudem uloženého trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel („ZŘMV“), (občanský průkaz + výpis z evidenční karty řidiče + posudek o zdravotní způsobilosti ne starší než 30 dní).

Dopravně psychologické vyšetření provádí psycholog akreditovaný Ministerstvem dopravy na akreditovaném pracovišti. V Brně Mgr. Magdalena Nováková a v Ostravě Mgr. Helena Vrzalová.

Před psychologickým vyšetřením každý žadatel podepisuje písemný souhlas se zpracováním osobních údajů dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Bez tohoto souhlasu nelze dopravně psychologické vyšetření realizovat.

Psychologické vyšetření zahrnuje rozbor anamnestických údajů o posuzované osobě, údaje o řidičské praxi, rozhovor a vyšetření standardizovanými psychodiagnostickými metodami zaměřenými na psychickou výkonnost a osobnostní vlastnosti.

O výsledku provedeného dopravně psychologického vyšetření vydá psycholog posuzované osobě písemný posudek. Ze závěru posudku musí být zřejmé, zda je posuzovaná osoba psychicky způsobilá k řízení motorových vozidel, psychicky způsobilá k řízení motorových vozidel s podmínkou nebo psychicky nezpůsobilá k řízení motorových vozidel. Stejnopis posudku zašle psycholog do 5 pracovních dnů ode dne provedení vyšetření obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle obvyklého bydliště nebo místa studia posuzované osoby.

Dopravně psychologické vyšetření trvá přibližně 3 – 4 hodiny. Může probíhat formou individuální i skupinovou.

Na vyšetření byste se měli dostavit včas a v odpovídají fyzické i psychické kondici. Přineste si s sebou:

 • občanský průkaz
 • výpis z evidenční karty řidiče
 • posudek o zdravotní způsobilosti (ZŘMV a vybodovaní)
 • kompenzační pomůcky (brýle, naslouchadlo apod.)

Cena za vyšetření je 2.000 Kč, množstevní sleva dle domluvy.

  Chcete se objednat?

  Pole označená * jsou povinná (i souhlas).

  Pozn.: Všechny osobní  údaje žadatelů o dopravně psychologické vyšetření jsou chráněny podle  Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR – General Data Protection Regulations) – s účinností od 25. 5. 2018.  Proto musí každý žadatel podepsat písemný souhlas se zpracováním osobních údajů, bez tohoto souhlasu nelze dopravně psychologické vyšetření uskutečnit.