Náš tým

PhDr. Jana Zouharová, Ph.D.

Služby: psychoterapie, hypnóza, koučink, supervize, lektorská činnost

V oblasti psychologického poradenství, diagnostiky a vzdělávání dospělých působím již od roku 2006. Pracuji jako psychoterapeut a hypnoterapeut, kouč a lektor, s klienty pracuji individuální i skupinovou formou. Jsem vedoucím psychologem CETERAS Brno. Při práci využívám konstruktivistický a na řešení orientovaný přístup, neurolingvistické programování, hypnózu aj.

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Masarykově univerzitě, složila rigorózní zkoušku i doktorskou zkoušku z oboru psychologie. Mé další vzdělávání: psychoterapeutický výcvik Strategická komunikační psychoterapie a hypnoterapie M. H. Ericksona, výcvik v koučování The Art and Science of Coaching s akreditací Internationl Coach Federation u Erickson College Int., a mnoho dalších.

Od ukončení magisterského studia jsem pracovala jako psycholožka a lektorka, působila jsem také jako vysokoškolský pedagog na Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně, kde jsem založila a vedla poradenské centrum. V současnosti vedu a řídím projekt Ceteras, mám privátní koučinkovou a psychologickou praxi, externě spolupracuji s brněnskými vysokými školami. Jsem autorkou více než dvaceti odborných článků a konferenčních příspěvků z oblasti vzdělávání, psychologie a poradenství. Jsem členem České asociace pro psychoterapii.

Více najdete v CV zde.

Telefon: 777649878

E-mail: info@ceteras.cz

PhDr. Sylvie Navarová

Služby: psychoterapie, hypnóza, supervize, koučink, kariérové poradenství, lektorská činnost

Jsem vedoucí psycholog CETERAS Ostrava. Působím jako poradenský psycholog, psychoterapeut a hypnoterapeut od roku 2005. Ke každému klientovi přistupuji velmi individuálně a způsob psychologické práce volím ve spolupráci s ním tak, aby byl užitečný a vedl k dobrému výsledku. Využívám zejména na řešení zaměřený přístup práce s klientem, hypnózu a prvky prožitkových terapií. Mým mottem je: „Všechna řešení nosíme v sobě“ a baví mne řešení s klienty objevovat. V letech 1996-2005 jsem působila v oblasti psychologie práce a personalistiky a kariérovému poradenství se věnuji stále. Mé projekty Kariérový koučink do škol a poradenský program „Jsem na křižovatce a mám možnost volby“ byly oceněny Národní cenou kariérového poradenství (2013, 2015). Pro výběrová řízení i nadále vytvářím psychodiagnostické rozbory osobnosti a profesní profily uchazečů. Vedu zážitkové kurzy o Hypnóze, Stress managementu, Sebepoznání, Kariérovém poradenství a koučování či 203 hodinový výcvik v koučování INTECO – Integrativní kouč a podpůrné skupiny pro jednotlivce a páry, např. pro rodiče děti s ADHD, PAS. Pomáhajícím profesionálům poskytuji systemické a expertní supervize.

Vystudovala jsem Univerzitu Palackého v Olomouci, jednooborovou psychologii, složila rigorózní zkoušku z psychologie (PhDr.). Dále jsem vystudovala obor personální management (Bc.) tamtéž. Mé další vzdělávání: psychoterapeutický 800 hodinový výcvik Strategická komunikační psychoterapie a hypnoterapie M. H. Ericksona, kurz klasické hypnózy v Kroměříži u Prof. Stanislava Kratochvíla (I. a II.,celkem 80 hod.), rozšířený 500 hodinový výcvik Systemické koučování a supervize INSTITUTu S&K HERMÉS Praha, výcvik prevence školního násilí PROFKREATIS Bratislava, a mnohé další. Jsem členem České asociace pro psychoterapii a Asociace integrativních koučů. Publikuji příspěvky z poradenské, terapeutické a koučovací praxe a aktivně vystupuji na konferencích.

Další informace o mne vč. autorských článků naleznete zde.

Telefon: 605214849

E-mail: ostrava@ceteras.cz

Ing. Alena Šuleřová

Finanční manažerka CETERAS – Centra terapeutických služeb a hlavní koordinátorka akcí.

E-mail: koordinace@ceteras.cz

Telefon: 602544391

PhDr. Ing. Jan Pokluda

Služby: psychoterapie, hypnóza, kariérové poradenství, internetové poradenství

Působím jako psycholog CETERAS Brno. Při práci s klienty vycházím z postmoderních terapeutických směrů, také pracuji s hypnózou. Nabízím pomoc při řešení náročných životních situací či problémů a také podporu v rámci osobnostního a kariérního rozvoje. Mám zkušenosti například s mladými lidmi s psychotickou zkušeností, s lidmi se závislostmi, kariérním poradenstvím nebo s prací s dětmi. Na své práci vnímám jako velké privilegium možnost nahlédnout a vstoupit do životních příběhů druhých lidí a této možnosti si velmi vážím. Pracuji pod supervizí zkušenějších kolegů.

Vystudoval jsem jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a jsem v komplexním psychoterapeutickém výcviku Hermés Solutions Training. Absolvoval jsem množství praxí, stáží a workshopů. V řadě organizací jsem působil jako dobrovolník.

V současné době pracuji jako psychoterapeut a psycholog v Terapeutickém centru v Jihomoravském kraji (Podané ruce o.p.s.). Také pracuji v Internetové poradně Katedry psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Dělám si akreditovaný kurz „Psycholog ve zdravotnictví“. Pracoval jsem ve Sdružení Práh, které se zaměřuje na pomoc lidem s duševním onemocněním. Baví mě četba psychologických knih. Získané poznatky rád zpracovávám do podoby popularizačních textů, což v poslední době provádím především prostřednictvím časopisu PsychoLogOn, ve kterém jsem členem redakční rady.

Více se o mně dozvíte v mém profesním CV, které naleznete zde.

E-mail: pokluda@ceteras.cz

Mgr. Břetislav Kantor

Služby: psychoterapie závislostí (alkohol, drogy)

Působím jako psychoterapeut v CETERAS Ostrava. V oblasti psychoterapie působím již od roku 2009.

Při práci využívám konstruktivistický a na řešení orientovaný přístup, transformační systemickou terapii vycházející z terapeutického modelu růstu Virginie Satirové. Jedná se o zážitkovou terapii, zaměřenou hlavně na vnitřní změnu klienta, která pak má vliv na jeho mezilidské vztahy. Věřím, že klient má všechny potřebné zdroje pro zvládnutí svých obtížných situací (během terapie se s klientem snažíme upevnit jeho kontakt se zdroji), i pro posílení a růst své sebeúcty.

Vystudoval jsem sociální práci se zdravotním profilem (Mgr.) FSS OU v Ostravě, během tohoto studia jsem strávil 2 semestry na Hogeschool van Amsterdam (Nizozemí). Dále jsem absolvoval psychoterapeutický výcvik MOVISA III, Komplexní systematický výcvik v psychoterapeutickém přístupu modelu růstu Virginie Satirové (690 hod.) a absolvuji komplexní výcvik v SYSTEMICKÉ SUPERVIZI A KOUČOVÁNÍ pro pomáhající profesionály (500 hod.). V oblasti adiktologie mám zkušenosti od roku 2008 a jsem vedoucím Terapeutického centra (ambulantní léčba – odborné sociální poradenství). Také spolupracuji jako terapeut s Probační a mediační službou ČR a jsem autorem několika konferenčních příspěvků.

Jsem předsedou odborné sekce A.N.O. (Asociace nestátních organizací poskytujících adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostním chováním ) v oblasti patologického hráčství.

E-mail: ostrava@ceteras.cz

Pavla Vítkovská

Služby: sociálně-právní on-line poradna

Pracuji v Charitě Ostrava v Azylovém domě pro matky s dětmi jako pracovník v sociálních službách. Předtím jsem pracovala v občanském sdružení Zahrada 2000 – sociálně rehabilitační centrum pro lidi s duševním onemocněním na pozici pracovníka v sociálních službách a zároveň pracovní asistent a terénní pracovník. Mou pracovní náplní byla administrativa týkající se chodu kanceláře pracovního poradenského centra, přijímání nových klientů, individuální plánování s klienty, zakládání evidence, jednání s úřady a potencionálními zaměstnavateli. Klientům jsem pomáhala s uplatněním se na trhu práce, vyřizovat dávky, pomoc s exekucemi atd. Jako terénní pracovník jsem docházela ke klientům domů, kde jsme společně řešili různé problémy, dále jsem pracovala jako pracovní asistent – byla jsem přítomna u zaměstnaných klientů na pracovišti a pomáhala jim zvládat pracovní povinnosti. V neziskové organizaci Darmoděj o. s. jsem pracovala s lidmi závislými na návykových látkách, v doléčovacím centru Restart. Měla jsem na starosti administrativu centra, vedení terapeutických skupin „Zvládání života“.

V roce 2010 jsem ukončila studium na SPgŠ a SZŠ Krnov, obor Sociální péče – sociálně správní činnost, nyní dokončuji dálkové studium na Ostravské univerzitě (Fakulta sociálních studií), obor Sociální práce a sociální politika. Další mé vzdělávání: Kvalifikační kurz pracovníka v sociálních službách, kurz Individuální plánování, Finanční gramotnost, Základy ručního tkaní, Komunikace s klienty, Efektivní komunikace v sociálních službách, Úvod do mediace. Pravidelně se jako sociální pracovník účastním supervizí.

PhDr. Magdalena Nováková

Služby: dopravně-psychologické vyšetření, Brno

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Palackého univerzity v Olomouci
v letech 1990 – 1994. Rigorózní zkoušku z pedagogické psychologie jsem složila v roce 2001.
Po ukončení vysokoškolského studia jsem pracovala jako psycholog v bezpečnostních složkách,
v současné době působím jako privátní psycholog, psychoterapeut a kouč. Jsem akreditovaným
dopravním psychologem a zajišťuji pro firmu CETERAS dopravně psychologická školení a
psychodiagnostiku.

Mgr. Helena Vrzalová

Služby: dopravně-psychologické vyšetření, Ostrava

Studovala psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Pracovala 9 let na pozici vojenský
psycholog, kde se podílela na přípravě vojáků do zahraničních operací, prováděla lektorskou činnost
v oblasti prevence rizikového chování a v oblasti psychologické přípravy. Je spoluzakladatelkou
Projektu Komise pro rodinu, sloužící k podpoře vojáků a jejich rodin především v době odloučení.
Realizovala výběry osob včetně zpracování metodik výběru osob u jednotek AČR.
V programech celoživotního vzdělávání absolvovala kurz Dopravní psycholog u Univerzity Karlovy
v Praze (2012) a kurz Lektor prevence sociálně nežádoucích jevů u Univerzity obrany v Brně (2013). Je
absolventkou výcviku Integrativní kouč u Školy manažerského rozvoje s. r. o. v Ostravě (2016) a
dalších kurzů zaměřených na koučování a osobnostní rozvoj. Ve vzdělávacím centru Remedium Praha
absolvovala akreditované kurzy Základní krizová intervence (2009) a Pokračující krizová intervence
tváří v tvář (2017).
Od roku 2018 působí v soukromé praxi – Psychologické poradenství, diagnostika a koučink
v Tovačově. Je dobrovolníkem a partnerem ve Spolku VLČÍ MÁKY.

 

Psychoterapie a hypnóza v Praze

V Praze spolupracujeme s Psychoterapeutickou klinikou HERMÉS, jejíž primářem je MUDr. František Matuška, psychiatr, psychoterapeut, supervizor a lektor.

Adresa: Dykova 31, 101 00 Praha 10 – Vinohrady

Kontakt pro objednání: +420 222 521 008 (kancelář), info@hermesgroup.cz

MUDr. František Matuška je garantem a lektorem kurzů Psychiatrické minimum a Rozhovor – nástroj pomoci, které realizujeme v Brně a Ostravě. Jako psychiatr je odborníkem na lidskou psychiku a současně vzdělává psychoterapeuty v systemických a hypnoterapeutických postupech práce s klienty. Mezi nejznámější produkty HERMÉS patří HERMÉS SOLUTIONS TRAINING.