Zásady ochrany osobních údajů

Poučení o zpracování osobních údajů klienta

(dále jen „Poučení“)

PhDr. Jana Zouharová zpracovává v rámci projektu Centra terapeutických služeb CETERAS osobní údaje vždy v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 101/2000 Sb. (z. o ochraně osobních údajů) (dále jen „Zákon“) a s účinností ode dne 25. května 2018 také nařízením EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které v některých ohledech úpravu Zákona nahradí (dále jen „Nařízení“).

Níže shrnujeme důležité informace o zpracování osobních údajů, které nám v souvislosti s Vaší přihláškou či objednávkou služby poskytnete.

Poučení o zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů

PhDr. Jana Zouharová se sídlem Nad Přehradou 1369/5, 63500 Brno, IČO: 87479001, telefon: 777 649 878, e-mail: info@ceteras.cz, webová stránka: https://ceteras.cz.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje poskytnuté mu Klientem prostřednictvím formuláře přihláška na kurz, objednávka služby nebo jinou cestou, např. telefonicky, písemně. Zpracovávané osobní údaje tak mohou zahrnovat zejména:

  • Osobní údaje běžné: jméno a příjmení, e-mailová adresa a, pokud jsou Klientem poskytnuty, také akademický titul, telefonní číslo, datum a místo narození, fakturační adresa a IČ.
  • Osobní údaje citlivé, resp. zvláštní kategorie (čl. 9 Nařízení): žádné.

Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování

Osobní údaje Klienta jsou zpracovávány za účelem poskytnutí objednané vzdělávací služby, tj. zejména registrace, evidence vzdělávání, hodnocení a komunikace s Klientem.

Osobní údaje Klienta (jméno a příjmení vč. titulů, datum a místo narození) jsou použity dle vyhl. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení, tj. pro evidenci vzdělávání, tisk osvědčení.

Zdroje osobních údajů

Zpracovávané osobní údaje jsou získávány od Klienta, a to zejména v souvislosti s objednávkou služby, přihláškou na kurz a případně v rámci další komunikace s Klientem, ať už osobní, telefonické, písemné nebo jiné.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je vždy dobrovolné a Klient má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, a to zcela nebo i částečně. Souhlas lze odvolat písemným oznámením zaslaným na adresu sídla nebo na jeho e-mailovou adresu, jak jsou uvedeny výše.

Ode dne, kdy je odvolání souhlasu oznámeno, můžeme zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu, jakému svědčí jiný právní důvod zpracování, tj. zejména při plnění svých právních povinností.

Subjekty zpracovávající osobní údaje

Osobní údaje zpracovává přímo PhDr. Jana Zouharová, a to v písemné a elektronické formě. Osobní údaje mohou pro PhDr. Jannu Zouharovou takto zpracovávat také další subjekty v postavení tzv. zpracovatelů, se kterými Správce uzavře smlouvu o zpracování osobních údajů.

Zpřístupnění údajů jiným osobám

Osobní údaje dále mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným dle zvláštních právních předpisů (např. pověřeným pracovníkům MŠMT, MPSV, FÚ, apod.) a osobám v pozici zpracovatelů osobních údajů, se kterými budeme při poskytování vzdělávání spolupracovat.

Období, pro které subjekt souhlasí se zpracováváním a doba uložení osobních údajů

Souhlas se zpracováním se uděluje po dobu realizace vzdělávací činnosti. Období, pro které je souhlas udělen, končí také odvoláním souhlasu (viz také výše).

Doba uložení osobních údajů je stanovena na 10 let od vyřazení ze zpracování.

Další informace o právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Osobám – subjektům údajů, jejichž osobní údaje PhDr. Jana Zouharová zpracovává, přiznává Zákon a Nařízení vedle práv již uvedených výše také zejména práva shrnutá níže. PhDr. Jana Zouharová se snaží vycházet subjektům údajů při naplňováním těchto jejich práv v co největší míře vstříc.

Právo na přístup k osobním údajům dle § 12 Zákona: Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu povinna tuto informaci (obsahující vždy sdělení dle § 12 odst. 2 Zákona) bez zbytečného odkladu předat.

Ochrana práv dle § 21 Zákona: Každý subjekt, který zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt požádat Správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby Správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů).

Dle Nařízení má subjekt údajů zejména tyto práva:

Právo na přístup k osobním údajům: Subjekt údajů má právo získat potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.

Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování: Subjekt údajů má právo (v případech stanovených Nařízením) požádat o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů.

Právo vznést námitku: Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů PhDr. Jany Zouharová nebo jiných osob (dle Nařízení); oprávněnými zájmy dle Nařízení můžou být zejména případy ochrany práv a právních nároků PhDr. Jan Zouharové.

Právo na přenositelnost údajů: Subjekt údajů má (za podmínek stanovených v Nařízení) právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci osobních údajů.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno Nařízení. Tímto dozorovým úřadem bude pro subjekty údajů s bydlištěm v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

Aktuální platné znění Poučení o ochraně osobních údajů (poslední aktualizace 5. 7. 2021) je vždy zveřejněno na https://ceteras.cz.

Pokud byste měl jakékoli dotazy nebo Vám bylo ve výše uvedených informacích něco nejasné, neváhejte nás, prosím, kontaktovat, rádi odpovíme.